Emi Yoshinaga

Emi Yoshinaga

Senior Associate (Strategic Development)

Institutes
UNU-EHS UNU-VIE
Nationality
Japan
Contacts
yoshinaga@vie.unu.edu +49-228-815-0265

Emi Yoshinaga